Privacy Policy

1. Inleiding

 

Om onze dienstlening te kunnen aanbieden, zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens te verwerken. Wij engageren ons om deze verwerking uit te voeren in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke privacyregelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacy verklaring vindt u bijkomende toelichting over deze verwerking.

 

 

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de onderneming Health Coach Kathleen Postelmans gelegen te Groenstraat 34, 3560 Lummen, België met ondernemingsnummer BE 0658 734 522.

 

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht op het volgende e-mailadres: info@hckathleen.be.

 

 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens per client bij het afluiten van de abonnementsovereenkomst:

 

 • Naam
 • Voornaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • GSM
 • Datum opstart dieet
 • Datum eerste sessie
 • Gewicht
 • Lengte
 • Vetpercentage
 • Lendenomtrek
 • Datum en plaats bij het afsluiten de overeenkomst
 • Handtekening

 

 

4. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

 

4.1 Algemeen

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

 

De verwerking van uw persoonsgegevens heeft slechts als doel onze dienstverlening te kunnen aanbieden. Zonder deze verwerking is een beroep op onze dienstverlening niet mogelijk.

 

4.2 Virtuagym

 

Naargelang de door jou vooropgestelde doelen, wordt een individueel trainingsprogramma uitgewerkt. Maar buiten deze gezamelijke trainingsmomenten zal er, bij sommige programma's, een trainingsapplicatie ter beschikking worden gesteld. Deze applicatie genaamd 'Virtuagym' zal zijn eigen privacy beleid hanteren waarvan u de voorwaarden kan terugvinden op hun website. Hierbij nog uitdrukkelijk te vermelden dat deze onderneming geheel onafhankelijk is en handelt in ten opzichte van de onderneming Health Coach Kathleen Postelmans.

 

Contactgegevens

 

Virtuagym

Mondriaangebouw

Amstelplein 38, 1097 DZ, Amsterdam, Nederland

Telefoon: +31 (0)20 716 52 16

 

Privacy Statement

 

https://virtuagym.com/software/?page_id=16694

 

 

5. Ontvanger van gegevens

 

Wij zullen deze persoonsgegevens niet meedelen of overdragen aan derden, derde landen of internationale organisaties, tenzij u daar voorafgaandelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

 

Het is daarnaast wel mogelijk dat kennis wordt genomen van uw persoonsgegevens door de verwerkers waarop wij een beroep doen, zoals IT –consultants, cloud services of andere dienstverleners die ons helpen bij het beheer onze website en informatiesystemen, en onze onderneming in het algemeen. Deze doorgifte gebeurt onder de verbintenis uw persoonsgegevens geheim te houden en te verwerken in overeenstemming met relevante en toepasselijke regelgeving, met in begrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Tenslotte kunnen wij deze persoonsgegevens mededelen op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief, indien wij te goeder trouw van oordeel zijn dat het doorgeven van die persoonsgegevens nodig is om aan relevante en toepasselijke regelgeving te voldoen, of om onze rechten en/of die van onze klanten te verdedigen of te beschermen.

 

 

6. Veiligheidsmaatregelen

 

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, hebben wij de gepaste procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring. Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle (externe) verwerkers waarop beroep kan worden gedaan.

 

 

7. Bewaringstermijn

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een termijn van één jaar volgend op het einde van onze samenwerking in het kader van eventueel bijkomende dienstverlening.

 

 

8. Rechten van toegang, rectificatie, vergeteldheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

 

U beschikt onder bepaalde voorwaarden over een recht van inzage, rectificatie, vergeteldheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en kennisgeving van datalekken onder toepassing van de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de relevante en toepassing regelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Voor de toepassing van deze rechten kan u steeds contact met ons opnemen via het hoger vermelde e-mailadres of telefonisch.

 

9. Klachten

 

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door Health Coach Kathleen Postelmans kan U een klacht indienen via het hoger vermelde e-mailadres of door telefonisch contact op te nemen..

 

 

10. Wijzigingen

 

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast in functie van gewijzigde regelgeving. Wij adviseren u dan ook steeds om de meest recente versie op onze website te raadplegen.

 

Voor dringende vragen kan u steeds contact met ons opnemen via het hoger vermelde e-mailadres of telefonisch.

 

Ontwerp Ben Hendrickx  |  Privacy Policy

Alle rechten voorbehouden © 2018 HCKathleen.be